Asenduskoduteenuse või lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

23.01.14

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse tegevusloa nõue tuleneb 01.01.2007. a jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse muudatusest, millest lähtuvalt on kõigil riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatava lapsehoiuteenuse ning asenduskoduteenuse osutajatel kohustus taotleda vastaval tegevusalal tegutsemiseks tegevusluba. Asenduskodu- ja lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemise ja andmise protsessi reguleerivad sotsiaalhoolekande seaduse peatükk 31 ja sotsiaalministri 15.01.2009 määrus nr 8.
Kestvus

Tegevusluba väljastatakse 5 aastaks

Riigilõiv 31.95 eurot
Maksmine

Rahandusministeerium

SEB  a/a  10220034796011 Swedbank a/a 221023778606

Danske Bank a/a 333416110002 Nordea Bank a/a 17001577198

Viitenumber  2900079061

Õigusaktid
 • Sotsiaalhoolekande seadus
 • Sotsiaalministri määrus  29.01.2007 nr 15 Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse tegevusloa taotluse vormi kehtestamine
 • Sotsiaalministri määrus  15.01.2009 nr 8  Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse ning erihoolekandeteenuste tegevusloa vormi ja taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine
 • Sotsiaalministri määrus 01.04. 2010„Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse ning erihoolekandeteenuste tegevusloa vormi ja taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine" muutmine
Lisainfot annab

Andres Julle, haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist, tel 33 21 230, e-post andres.julle@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Kohalpeal

 

Vajalikud

sammud

Ettevõtja, kes soovib osutada lapsehoiuteenust või asenduskoduteenust, esitab tegevusloa saamiseks teenuse osutamise asukohajärgsesse maavalitsusse vormikohase tegevusloa taotluse koos seaduses nõutud dokumentidega. Enne tegevusloa taotlemist peab taotleja tasuma ka riigilõivu 31.95 eurot, mis tasutakse tegevusloa väljastava maavalitsuse riigilõivu kontole.


Tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa annab teenuse osutamise asukoha järgne maavanem või tema volitatud ametnik. Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab tegevusloa väljaandja taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab tegevusloa väljaandja taotluse läbi vaatamata. Kui taotleja vaidlustab otsuse lahendataks vaie haldusmenetluse seadustiku menetluskorda järgides.


Tegevusloa andmed kannab maavalitsuse ametnik nõutud tähtajaks Majandustegevuse registrisse (MTR). Lisaks taotleja poolt esitatud dokumentidele kontrollib andmete sisestaja MTR-is ettevõtja, kasvatusala töötajate või lapsehoidja karistusregistri andmeid ning lapsehoidjate kutsetunnistuse kehtivust.


Tegevusloa väljaandja teeb otsuse tegevusloa andmise kohta 20 tööpäeva jooksul talle kõikide nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest arvates. Eelnevalt läbib taotlus maavalitsuse sisese kooskõlastusringi, peale mida vormistatakse maavanema korraldus tegevusloa väljastamise kohta ning registreeritakse tegevusluba MTR-is. Tegevusloa andmise otsusest teavitatakse taotlejat kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.


Peale tegevusloa väljastamist on tegevusloa omaja kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates teavitama tegevusloa väljaandjat majandustegevuse registrisse kantud andmete muutumisest. Tegevusloa väljaandja kannab muutunud andmed majandustegevuse registrisse kolme tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.

Vajaminevad dokumendid
 1. Vormikohane taotlus
 2. Terviseameti tõendi teenuse osutamise ruumide kehtivatele tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta, välja arvatud juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumis
 3. Kasvatusala töötaja, perevanema, lapsehoidja või tegevusjuhendaja välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi või kutsetunnistuse ärakirja, kui see ei ole kantud «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel loodud infosüsteemi või «Kutseseaduse» § 14 lõike 2 alusel loodud kutseregistrisse
 4. Päästeameti tõendi teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele, välja arvatud juhul, kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada ühes tegevuskohas korraga kuni kümnele lapsele
 5. Taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri, välja arvatud juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil
 6. Lapsehoidja allkirjaga kinnituse, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 127 lõikes 2 sätestatud nõuetele või
 7. Perevanema allkirjaga kinnituse, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1510 lõikes 2 sätestatud nõuetele
 8. Lapsehoidja, perevanema või kasvatusala töötaja tervisetõendi ärakiri nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta
 9. Kui see on asjakohane, siis lapsehoidja allkirjaga kinnituse, et ta vastab „Sotsiaalhoolekande seaduse" § 127 lõikes 31 sätestatud nõudele
 10. Kui lapsehoiu- või asenduskoduteenust soovitakse osutada lapsehoidja või perevanema eluruumides, tuleb esitada eluruumi omaniku nõusolek lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamiseks lapsehoidja või perevanema eluruumides, lapsehoidjaga või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 252 lõike 1 punktides 3–6 sätestatud nõuetele ning et tal on lastega koos olemiseks vajalik vaimne tervis ja lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõendi ärakiri nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.
 11. Asutamisel olevale juriidilisele isikule tegevusloa taotlemisel esitab taotleja  teenuse, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse, taotlemiseks nõutavad dokumendid ja asutamisel oleva juriidilise isiku asutamislepingu, asutamisotsuse või ühingulepingu ärakirja.
 12. Maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta
Tulemus Maavanema korraldus
Viide Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/akt/12784865