Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

11.01.17

Sotsiaalteenuste, muu abi kvaliteedi ning sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on

 1. kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist
 2. lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust.
 3. teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse alusel

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

Seaduslik alus

Sotsiaalhoolekande seadus § 157 lg 1 ja 2. 

 

Vajalikud sammud

 

Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. järelevalve kava koostamine;
 2. kontrollitoimingute tegemine;
 3. akti projekti koostamine;
 4. teenuse osutaja vastuse nõudmine;
 5. akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;
 6. vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. kontrollitoimingute tegemine;
 2. akti koostamine

Tulemus

a. Järelevalve akt, milles sisalduvad

 • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
 • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
 • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele

 

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja

Evi Kruzman 33 21 249 evi.kruzman@ida-viru.maavalitsus.ee kabinet 223
Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Anne Võsu 33 21 233 anne.vosu@ida-viru.maavalitsus.ee kabinet 221