« Tagasi

Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

MAAVANEMA KORRALDUS
28.09.2017 nr 8-8/2017/851
Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel
Riigivaraseaduse § 4 lõike 3, § 29 lg 1 punkti 1, § 30 lg 1 punkti 1, § 37 lõike 1, § 38 lõike 1,
§ 58 lõike 1, § 60 lõike 1, § 62 lg 1 punkti 3 ja lõike 3, § 66 lõike 4 alusel ning lähtudes Pindi
Kinnisvara OÜ koostatud eksperthinnangutest nr 1129; 1130; 1131; 1132; 1134; 1135 ja 3016,
teen
k o r r a l d u s e:
1. Kuulutada avalik kirjalik enampakkumine alljärgnevate Ida-Viru maakonnas asuvate
hoonestusõigusega koormatud kinnistute müümiseks:
1.1. Jõesuu tn 20a Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3839309,
katastritunnus: 51104:004:0179, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 782 m²,
riigivara registri nr: KV27998. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 11 000
(üksteist tuhat) eurot;
1.2. Päevalille tn 37 Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr:
1029209; katastritunnus: 51107:006:0072; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala:
973 m²; riigivara registri nr: KV8831. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 700
(seitsesada) eurot;
1.3. Roosi tn 6a Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3617009,
katastritunnus: 51107:024:0095; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 291 m²,
riigivara registri nr: KV18177. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 400
(nelisada) eurot;
1.4. Tähe tn 22 Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3838609,
katastritunnus: 51104:002:0182, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 724 m²,
riigivara registri nr: KV28005. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 11 000
(üksteist tuhat) eurot;
1.5. Tedre tn 21 Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3916909,
katastritunnus: 51106:004:0355, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 699 m²,
riigivara registri nr: KV45039. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 500
(viissada) eurot;
1.6. Tormi tn 67 Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3823409,
katastritunnus: 51107:028:0218, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 1 026 m²,
riigivara registri nr: KV26163. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 700
(seitsesada) eurot;
2
1.7. Viktoria tn 22 Narva linn Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 3671909,
katastritunnus: 51107:032:0017, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 1 037 m²,
riigivara registri nr: KV19932. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega
tähtajaga 50 (viiskümmend) aastat. Kinnistu enampakkumise alghind on 700
(seitsesada) eurot.
2. Riigivaraseaduse § 1051 lõike 2 alusel on hoonestusõiguse omanikul kinnisasja
võõrandamise korral ostueesõigus.
3. Kirjaliku enampakkumise tagatisraha on 10% alghinnast (vajalik info
pangarekvisiitidega leitav korraldusega kaasas olevas lisas).
4. Enampakkumise korraldaja on Ida-Viru Maavalitsus. Enampakkumise läbiviija on Ida-
Viru maavanema 14.07.2015.a korraldusega nr 1-1/2015/163 kinnitatud riigivara
valitsemist korraldav komisjon.
5. Kinnitan enampakkumise läbiviimise protseduurireeglid (lisatud korraldusele).
6. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu kinnistu ostusumma ja sõlmima
notariaalne müügilepingu ning asjaõiguslepingu 2 (kahe) kuu jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamisest arvates.
7. Enampakkumise teade avaldada vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise
toimumist Ametlikes Teadaannetes ja Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.
8. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest, esitades vaide Ida-Viru Maavalitsusele haldusmenetluse seaduse
§-des 74-76 sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustiku §-des 37-40 ja §-des 44-46 sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Eve East
maasekretär maavanema ülesannetes
3
Lisa Ida-Viru Maavanema
korralduse nr juurde
ENAMPAKKUMISE LÄBIVIIMISE PROTSEDUURIREEGLID
1. Pakkumise esitamise tingimused ja tähtaeg
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud
pakkuja kontaktandmed, enampakkumise objekt ning märgusõna „Enampakkumine",
enampakkumise avamise aeg ning trükitähtedega kirjutatud järgnev hoiatusmärge:
"MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".
Pakkumine tuleb esitada allkirja vastu käest kätte või saata tähitult või kullerpostiga
hiljemalt 16.10.2017 kella 15.00-ks Ida-Viru Maavalitsuse kantseleisse (ruum 201)
aadressil Keskväljak 1, Jõhvi 41594.
Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumine peab
sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, isiku-või registrikood, elu-või asukoht, e-maili aadress ning
kontakttelefon;
2) pakkuja või pakkuja volitatud esindaja allkirjastatud avaldus kinnisvara ostmiseks
enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3) pakkuja või pakkuja volitatud esindaja allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on
tutvunud kinnisvaraga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik kinnisvara
seisukorrast ja ei oma selles osas Ida-Viru Maavalitsusele pretensioone;
4) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma (kui nimetatud
summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa);
6) arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja (nimi ja isikukood/registrikood) ja panga
nimi, kuhu tagastada pakkumisel mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
7) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri või tema volitatud esindaja
allkiri ning volikiri.
2. Enampakkumise läbiviimise protseduur
Enampakkumise läbiviimiseks on Ida-Viru maavanema 14.07.2015.a korraldusega nr 1-
1/2015/163 kinnitatud riigivara valitsemist korraldav komisjon (edaspidi komisjon)
järgmises koosseisus:
Esimees: Monika Helmerand – finantsnõunik
Liikmed: Milvi Tooming – kantselei jurist
Marge Simm – kantselei peaspetsialist
Pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks, kui see on enampakkumise teates näidatud
tähtajaks ja aadressil õigeaegselt laekunud.
Komisjon avab Ida-Viru Maavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis nr 212 (Keskväljak
1 Jõhvi) 30 minutit pärast pakkumiste esitamise tähtaega (s.o.16.10.2017 kell 15.30)
enampakkumiste ümbrikud. Kõik tähtajaks laekunud ümbrikud avatakse nende
registreerimise järjekorras, kantakse enampakkumise protokolli, mille allkirjastavad
komisjoni liikmed. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik
pakkumise esitajad või volitatud esindajad. Pakkumine, mis ei ole tähtaegselt esitatud või
ei vasta käesoleva protseduurireeglite nõuetele, pakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud,
kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta märgitakse enampakkumise protokolli selle
pakkumises mitteosalemise põhjused. Nõuetele vastavate pakkumiste hulgast selgitab
komisjon välja kõrgeima ja suuruselt teise pakkumise teinud isiku. Kui kaks või enam
enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende
vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on
esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine. Avaliku enampakkumise võitjaks on
kõrgeima pakkumise teinud osaleja.
Avaliku enampakkumise tulemused kantakse protokolli. Kirjaliku enampakkumise võitja
ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise või enampakkumise tulemused teeb
korraldaja kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul
pärast enampakkumise toimumist.
3. Tagatisraha tasumine
Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.10.2017 kell 09:00-ks
4
Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606 (Swedbank),
viitenumber 2800082433 või nr EE891010220034796011 (SEB Pank), viitenumber
2800082433 või nr EE701700017001577198 (Nordea Bank), viitenumber 2800082433
või nr EE403300333416110002 (Danske Bank), viitenumber 2800082433, selgitusse
märkida: Ida-Viru Maavalitsus, tagatisraha, „Enampakkumine + enampakkumise objekt",
pakkuja nimi. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja ostusumma sisse, teistele
osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
4. Kinnisvara ja protseduurireeglitega tutvumine
Varaga ja protseduurireeglitega tutvumiseks tuleb pöörduda Ida-Viru Maavalitsuse
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Hardi Murula poole (tel 332 1212, 503 6817, epost
hardi.murula@ida-viru.maavalitsus.ee).