« Tagasi

Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

MAAVANEMA KORRALDUS                                                27.09.2017 nr 1-1/2017/222

 

 

 

Riigivara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

 

Riigivaraseaduse § 4 lõike 3, § 29 lg 1 punkti 1, § 30 lg 1 punkti 1, § 37 lõike 1, § 38 lõike 1,

 

§   58 lõike 1, § 60 lõike 1, § 62 lg 1 punkti 3 ja lõike 3, § 66 lõike 4 alusel ning lähtudes Pindi Kinnisvara OÜ koostatud eksperthinnangutest nr 720 ja 721, teen

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Kuulutada välja avalik kirjalik enampakkumine alljärgnevate Ida-Viru maakonnas asuvate kinnistute müümiseks:

 

1.1.Käänaku Varesmetsa küla Iisaku vald Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 4041008, katastritunnus: 22401:003:0219, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%, pindala: 32,86 ha, riigivara registri nr: KV16045. Kinnistu enampakkumise alghind on 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot;

 

1.2.Konna AÜ 64 Vaivara külaVaivara vald Ida-Viru maakond, kinnistu registriosa nr: 4471208; katastritunnus: 85101:008:0044 ; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 749 m²; riigivara registri nr: KV22025. Kinnistu enampakkumise alghind on 300 (kolmsada) eurot.

 

2.      Kirjaliku enampakkumise tagatisraha on 10% alghinnast (vajalik info pangarekvisiitidega leitav korraldusega kaasas olevas lisas).

 

3.      Enampakkumise korraldaja on Ida-Viru Maavalitsus. Enampakkumise läbiviija on Ida-Viru maavanema 14.07.2015.a korraldusega nr 1-1/2015/163 kinnitatud riigivara valitsemist korraldav komisjon.

 

4.      Kinnitan enampakkumise läbiviimise protseduurireeglid (lisatud korraldusele).

 

5.      Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu kinnistu ostusumma ja sõlmima notariaalse müügilepingu ning asjaõiguslepingu 2 (kahe) kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates.

 

6.      Enampakkumise teade avaldada vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist Ametlikes Teadaannetes ja Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

 

7.      Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Ida-Viru Maavalitsusele haldusmenetluse seaduse

 

§-des 74-76 sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 37-40 ja §-des 44-46 sätestatud korras.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve East

maasekretär maavanema ülesannetes