« Tagasi

Avaliku kirjaliku kordusenampakkumise väljakuulutamine

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p.2, p.8, p.16, riigivaraseaduse § 1, § 4 lg.1, lg.3, § 30 lg.1 p.1, § 32, § 38, § 46 lg.1, lg.4, § 48 lg.1, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62 lg.1 p.3, lg.3, § 66 lg.1, lg.4 (kehtivus kuni 01.02.2017), Vabariigi Valitsuse 30.07.2004.a. määruse nr.263 "Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord" (kehtivus kuni 06.02.2017) § 1, § 2, § 3, § 4, § 12, Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja 14.09.2016 kohtuotsuse väärteoasjas nr.4-16-6710, Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja 15.10.2015 otsuse kriminaalasjas nr.1-15-8408, Viru Maakohtu Narva kohtumaja 29.07.2015 otsuse kriminaalasjas nr.1-15-4978, Viru Maakohtu 13.05.2014 otsusega kriminaalasjas nr.1- 14-3325, Ida-Viru maavanema 14.07.2015 korralduse nr.1-1/2015/163 „Riigivara valitsemist korraldava komisjoni koosseisu kinnitamine", Ida-Viru maavanema 06.09.2017 korralduse nr.1-1/2017/206 „Avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine", Ida-Viru maavanema 28.09.2017 korralduse nr.1-1/2017/223 „Avaliku kirjaliku kordusenampakkumise tulemuste kinnitamine" ja tuginedes riigivara valitsemist korraldava komisjoni 27.09.2017 protokollis nr.1-2/2017/115 sisalduvatele ettepanekutele, teen

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Kuulutada välja avalik kirjalik kordusenampakkumine kohtuotsuste alusel väärteoasjas ja kriminaalasjades konfiskeeritud alljärgnevate varade võõrandamiseks:

 

•  Sõiduk           BMW          X5,        registreerimismärk                316BHX,        Vin-kood WBAFA71040LU82854 alghind 3200,00 eurot, tagatisraha 320,00 eurot

 

  •  Korteriomand Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve alghind 4000,00 eurot, tagatisraha 400,00 eurot
  •  

•       Korteriomand Gerassimovi 22-80, Narva alghind 11 000,00 eurot, tagatisraha 1100,00 eurot

 

•  Kinnistu Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve

alghind 2200,00 eurot, tagatisraha 220,00 eurot

 

2.      Määrata kirjalike pakkumuste esitamise tähtajaks 17.10.2017.a. kell 10.00, aadressil Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi.

 

3.      Määrata kirjalike pakkumuste   avamise tähtajaks 17.10.2017.a. kell 10.15, aadressil Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi, kabinet 213.

 

4.     Ida-Viru Maavalitsuse kantselei finantsnõunik Monika Helmerand´ il tagada käesoleva korralduse p.1 nimetatud vara müügiga seonduvate vajalike dokumentide edastamine Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna Rahandusministeeriumi valitsemisala Viljandi üksusele.

 

5.      Avaldada kirjaliku kordusenampakkumise teade (vastavalt lisale 1) Ida-Viru Maavalitsuse   veebilehel ja Ametlikes Teadaannetes.

 

6.    Käesoleva korralduse p.1 nimetatud vara avaliku kirjaliku kordusenampakkumise läbiviimise vastavalt kehtivatele õigusaktidele tagab riigivara valitsemist korraldava komisjoni esimees Monika Helmerand.

 

7. Käesolev korraldus edastada Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna Rahandusministeeriumi valitsemisala Viljandi üksusele, maasekretärile, riigivara valitsemist korraldava komisjoni liikmetele (M. Helmerand, M. Tooming, M.Simm).

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve East

maasekretär maavanema ülesannetes