Isikliku abivahendi kaartide väljastamine

3.02.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Isikliku abivahendi kaart on vajalik soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks/laenutamiseks.

 

Isikliku abivahendi kaardi alusel saab erinevatelt teenusepakkujatelt soodustingimustel osta või laenutada tehnilisi abivahendeid (proteesid, ratastoolid, kargud, kuulmisaparaadid  jms).


Ettevõtted kannavad kõik soodustingimustel müüdud või laenutatud abivahendid kaardile. Kui abivahendi saamine ei ole kohe võimalik, seab ettevõte sisse taotlejate järjekorra.


Kaardi täitumisel kinnitatakse kaardile lisaleht. Kaardi kaotamisel antakse välja dublikaat. Elukoha muutmise korral peab kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse omavalitsuse poole, kus kaart ümber registreeritakse.

Isikliku abivahendi kaarti on õigustatud saama:

 • lapsevanemad või eestkostja lapsele
 • tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste
 • vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut
 • insuliini süstivad diabeetikud
 • isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind
 • isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibelli

 

Tehniliste abivahendite soodustingimustel saamise vajaduse määrab:

 • tehniliste väikeabivahendite puhul perearst või eriarst
 • keerulisemate tehniliste abivahendite puhul eriarst või rehabilitatsiooniasutus

Ida-Virumaal väljastavad  isikliku abivahendi kaarte elukohajärgsed omavalitsused.

Kestvus Kaardi täitmisele kuluv aeg
Hind Tasuta
Õigusaktid Sotsiaalministri määrus 14.12.200 nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord"

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud
sammud
Vajalik isiku või tema esindaja kohalolek
Vajaminevad dokumendid
 • isikut tõendav dokument
 • tööealistel isikutel tõend puude raskusastme määramise või töövõime kaotuse % kohta
 • pere- või eriarsti tõend abivahendi määramise kohta
Tulemus Väljastatakse isikliku abivahendi kaart, kuhu kantakse peale kaardi number, taotleja nimi ja isikukood, elukoht  ja märge puude raskusastme või töövõime kaotuse protsendi kohta.

 

Vajalik teada:

 

 • Kui isikul puudub isikliku abivahendi kaart, siis ostab ja/või rendib taotleja abivahendi täishinnaga.
 • Elukoha muutmise korral teise maakonda peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma kaardi ümberregistreerimiseks uue elukohajärgse omavalitsuse poole. Kaardile märgitakse uus number,  väljastaja nimi ning teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat.
 • Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumuse riigi osaluse protsent pärast isiku omaosaluse protsendi tasumist.
 • Riigi osalus abivahendi eest tasutakse Sotsiaalministri poolt kehtestatud piirhinna ulatuses.
 • Kui klient ei ole rahul ostetud abivahendiga, laenutatud teenuse osutamisega või ettevõtte tegevusega, võib ta pretensioonidega pöörduda abivahendeid müüva ja/või laenutava ettevõtte poole.

 

 • Korduvalt määratud keerulisemate tehniliste abivahendite korral või
  • kui isik vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist või
  • kui isik vajab abivahendit, mis ei ole sotsiaalministri 14.11.2000.a. määruse nr 79 lisades 1 ja 2 toodud loeteludes:
   • vabas vormis taotluse maakondlikule ekspertkomisjonile (Ida-Viru Maavalitsus Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi);
   • eriarsti tõendi või rehabilitatsiooniplaani;
   • tööealised isikud esitavad lisaks - tõendi puude raskusastme või töövõimekaotuse protsendi kohta.
 • Abivahendi saamiseks kogumaksumusega alates 1278,23 eurot (20 000 krooni):
  • vabas vormis taotluse maakondlikule ekspertkomisjonile;
  • eriarsti tõendi ja rehabilitatsiooniplaani;
  • tõendi puude raskusastme või töövõimekaotuse protsendi kohta;
  • hinnapakkumised vähemalt kahelt teenusepakkujalt.
 • Kohaliku ekspertkomisjoni lõplikust otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
 • Üleriigiline tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjon töötab Sotsiaalministeeriumi juures. Nimetatud komisjon tegeleb abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste tulemuslikuma osutamise koordineerimisega vabariigi ulatuses ning kaebuste lahendamisega.

 

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused):

 

 • Maksimaalse hüvitamise piirhinnad parandavad abivahendite kättesaadavust
 • Käeoleva aasta 1. juulil jõustub sotsiaalministri "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmise määrus, mis parandab soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite kättesaadavustning ajakohastab inkontinentsitoodete loetelu.
 •  Mida uus määrus muudab?

Suurem ja olulisem muudatus puudutab määruse lisa 1 „Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu", millega kehtestatakse maksimaalse hüvitamise piirhinnad standardsetele liikumisabivahenditele ja ortopeedilistele jalatsitele, sisetaldadele ning tallatugedele. Antud muudatus on üheks osaks abivahendite soodustingimustel eraldamise korralduse ja rahastamise skeemide uuendamise protsessis, mille käigus töötatakse välja ja kehtestatakse maksimaalse hüvitamise piirhinnad. Hinnad kehtestatakse mitmes etapis: 1.juulil jõustuvad ülalnimetatud toodete maksimaalse hüvitamise piirhinnad, käesoleva  aasta teises pooles töötatakse välja ja jõustatakse piirhinnad ka veel inkontinentsitoodetele ja teistele soodustingimustel müüdavatele, sh keerulisematele tehnilistele abivahenditele, nagu näiteks ratastoolid, kuulmisabivahendid jne.

 

Lisaks ajakohastatakse muudatusega määruse lisas 6 inkontinentsitoodete loetelu.

 

 • Mis on inkontinentsitooted ja miks on nende loetelu vaja muuta?

Inkontinentsitooted on näiteks imavad püksid, sidemed, aluslinad ja mähkmed. Määruse muudatusega lisandub inkontinentsitoodete pakkujate nimekirja kolm uut pakkujat, mis annab inimesele suurema valiku teenuseosutajate ja toodete vahel. Olemasolevate toodete müügihinnad jäid 2011. aasta tasemele. Kuna uute toodete lisamisel võeti hinnakujundamisel aluseks 2012. aastal Sotsiaalministeeriumile edastatud hulgimüügihinnad, siis olemasolevate ja uute toodete võrdse kohtlemise tagamiseks analüüsiti esitatud andmete hinnamuutust. Lähtuvalt sellest kujundati uute toodete hind hulgimüügihinnale 10%-lise juurdehindlusega jaemüüjate kasumi ja kulude katteks.

 

 • Kui paljud abivahendid saavad maksimaalse hüvitamise piirhinna?

Maksimaalse hüvitamise piirhinnad kehtestatakse standardsetele liikumisabivahenditele ja ortopeedilistele jalatsitele, sisetaldadele ning tallatugedele. Konkreetsemalt saavad maksimaalse hüvitamise piirhinna praeguse muudatuse kohaselt 23 abivahendite tootegruppi. Tootegrupp sisaldab erinevaid, kuid sama funktsiooni ehk eesmärgiga abivahendeid. Nõnda saavad maksimaalse hüvitamise piirhinnad näiteks ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid, kus maksimaalse hüvitamise piirhind on kehtestatud erinevatele tootegruppidele nagu käimiskeppidele, küünarkarkudele, küünarvarrekarkudele, kaenlakarkudele jm.

 

 • Miks on maksimaalse hüvitamise piirhindu vaja?

Piirhindade kehtestamise vajaduse on tinginud olukord, kus riik maksis kompenseeritava protsendi suuruse alusel kinni abivahendid olenemata nende hinnast. Tehnilisi abivahendeid müüvad ja rentivad ettevõtted on kujundanud iga aasta algul oma hinnakirjad ning esitanud need maavalitsustele teenuselepingute lisadena. Hinnakirju võrreldes selgub, et kompenseeritavate toodete hinnad võivad märkimisväärselt erineda nii ettevõtete kui ka maakondade lõikes, samuti kallineb nii riigi kui ostja jaoks aasta-aastalt abivahendi hind. Hindade kontrolli all hoidmiseks sätestatakse sarnaselt Haigekassa poolt rahastatavate meditsiiniseadmetega riigi osaluse piirhinnad tehniliste abivahendite gruppidele, v.a individuaalsed, väga keerulised ja kohandatavad tehnilised abivahendid. Piirhind on nii kliendile (abivahendi saajale) kui ka maavalitsustele Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud hind terveks perioodiks kuni järgmise piirhinna ülevaatamiseni. See tagab klientidele võimaluse kasutada vajaduse korral erinevaid abivahendifirmasid, teades, milline on vajaliku otstarbega toote optimaalne hind, ning hinnata ettevõtte poolt pakutavat valikut sellest lähtuvalt.

 

Maksimaalse hüvitamise piirhindade kehtestamise eesmärk on tagada abivahendite parem kättesaadavus läbi riiklike vahendite optimaalsema kasutamise. Iga-aastast hinnatõusu pidurdades ning kompenseerimisvajadust ületavate toodete toetamist vähendades on võimalik tagada vahendite kokkuhoid ca 15% (hinnanguliselt kuni 100 000 eurot aastas), mida kasutatakse omakorda abivahendite kättesaadavuse parendamiseks. Oluline on seejuures teada, et kokkuhoitavat summat ei võeta abivahenditele eraldatavast eelarvest ära, vaid suunatakse järjekorras järgmiste abivajajate vajaduste rahuldamiseks.

 

Lisaks on maksimaalse hüvitamise piirhindade kehtestamise eesmärgiks kohelda abivajajaid võrdselt. Praeguses olukorras saavad osad abivajajad sama otstarbega abivahendi kallimast müügihinnast tulenevalt suurema soodustuse osaliseks, kui teised, kes on otsustanud natukene soodsama abivahendi kasuks. Seega seab maksimaalse hüvitamise piirhind sisse võrdsemad soodustuste tasemed ning distsiplineerib riigiosalusel tegelikku vajadust ületavate abivahendite ostmist.

 

 • Kuidas kehtestatakse maksimaalse hüvitamise piirhinnad?

Maksimaalse hüvitamise piirhind töötatakse välja ja viiakse sisse etapiviisiliselt: esmalt teatud nimetuste ulatuses tehnilistele väikeabivahenditele (praegune muudatus), teises etapis inkontinentsitoodetele ning seejärel teistele soodustingimustel müüdavatele, sh keerulisematele tehnilistele abivahenditele. Maksimaalse hüvitamise piirhinnad töötab välja Sotsiaalministeerium koostöös Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskusega.

 

Piirhindade kehtestamisel on lähtutud eelmiste aastate müügihindade analüüsist ning arvestatud kõige enam ostetud abivahendi kui eelduslikult parima hinna ja kvaliteediga toote maksumust. Maksimaalse hüvitamise piirhindade välja töötamisel on järgitud põhimõtet, et 2/3 konkreetsesse funktsionaalsusgruppi kuuluvatest toodetest oleksid müügil, kas maksimaalse hüvitamise piirhinnaga või sellest madalama hinnaga ning 1/3 oleksid piirhinnast kõrgemal. Kehtestatud piirhindu vaadatakse edaspidi regulaarselt üle.

 

 • Kuidas arvutada soodusprotsenti?

Tehnilise abivahendi, mille hind on alla piirhinna, ostu korral arvutatakse riigipoolne soodustusprotsent (50%, 70%, 90%) toote müügihinnast. Piirhinnast kõrgema hinna korral arvutatakse soodustusprotsent piirhinnast, st juhul, kui abivajaja soovib osta tehnilist abivahendit, mille tegelik hind on kehtestatud piirhinnast kõrgem, maksab abivahendile kehtiva piirhinna ja selle tegeliku hinna vahe abivajaja ise.

Maksimaalse hüvitamise piirhinnast

odavamabivahend:

Arvutuskäik 70%-lise soodustuse korral:

Müügihind: 20,00       Piirhind: 27,80

Soodustus: 20,00 x 0,70 = 14,00

Kliendi tasu: 20,00-14,00 = 6,00

Maksimaalse hüvitamise piirhinnast

kallimabivahend:

Arvutuskäik 70%-lise soodustuse korral:

Müügihind: 35,00       Piirhind: 27,80

Soodustus: 27,80 x 0,70 = 19,46

Kliendi tasu: 35,00-19,46 = 15,54

 

Maksimaalse hüvitamise piirhinnaga abivahend:

Arvutuskäik 70%-lise soodustuse korral:

Müügihind: 27,80       Piirhind: 27,80

Soodustus: 27,80 x 0,70 = 19,46

 

Kliendi tasu: 27,80-19,46 = 8,34

 

 

 

 • Kas on maksimaalse hüvitamise piirhindade osas erandeid?

Erandid on võimalikud. Nimelt korrutatakse teatud abivahendite puhul piirhind läbi koefitsiendiga. Käesolev määruse muudatus käsitleb juhtu, kus on tegemist laste tugi- ja käimisraamidega, mis on tavalistest täiskasvanutele mõeldud raamidest oluliselt kallimad. Sarnast võimalust nähakse ortopeediliste sandaalide ja rihmikute puhul, kus samuti koefitsient määrab teatud diagnooside korral kõrgema piirhinna (nt laste tserebraalparalüüs (PCI), diabeet vms; jala deformatsioon). Koefitsientide näited:

* koefitsient

*3 – käimisraam lastele

 

*2 - jalatsid diagnoosist lähtuvalt (reumatoidartriit, diabeet, PCI)

*2 - jalatsid jala raske deformatsiooni korral (kipsiga jalanõu, korrigeeriv jalanõu)

*1,3 - kõrgendusega jalanõu (kuni 10cm)

 

*1,6 - kõrgendusega jalanõu (üle 10cm)

 

Maksimaalse hüvitamise piirhind ja koefitsient:

Arvutuskäik laste käimisraami ja 70%-lise soodustuse korral:

Müügihind: 250,00     Piirhind: 75,30

Piirhind koefitsiendiga: 75,30 x 3 = 225,9

Soodustus: 225,9 x 0,70 = 158,13

Kliendi tasu: 250,00-158,13 = 91,87

 

 

 • Mis muutub abivahendit vajava inimese jaoks?

Inimese jaoks muutub olukord pärast määruse jõustumist järgmiselt: kui varem hüvitas riik soodusprotsendi ulatuses abivahendi ostmist või laenutamist ükskõik millise hinnaga abivahendi puhul ja inimene tasus ainult sellest ülejääva omaosaluse, siis nüüd hüvitab riik soodusprotsendi suuruse alusel ainult piirhinna ulatuses. Sellest tulenevalt tuleb inimesel maksimaalse hüvitamise piirhinnast kallima toote puhul tasuda lisaks omaosalusele ka müügihinna ja maksimaalse hüvitamise piirhinna vahe täismaksumuses ise. Seega on taoliste olukordade vältimiseks inimesel vajalik uurida erinevate pakkujate hindasid ning küsida pakkujatelt sama funktsionaalsusega teiste abivahendite kohta.

 

Arvestades, et maksimaalse hüvitamise piirhind põhineb kõige enam ostetud toote hinnal ja selle abivahendi funktsionaalsusel vajaduse rahuldamiseks, siis on inimestel mõistlik küsida pakkujatelt maksimaalse hüvitamise piirhinda jäävaid tooteid. Maksimaalse hüvitamise piirhinda jäävate toodete puhul tasub inimene ainult omaosaluse suuruse.

 

 • Millele peab inimene abivahendeid otsides tähelepanu pöörama?

Uues maksimaalse hüvitamise piirhindadega olukorras on inimestel oluline jälgida ja teada neid huvitavate abivahendite hindu.Nimelt võivad kompenseeritavate toodete hinnad märkimisväärselt erineda nii ettevõtete kui ka maakondade lõikes, millest tulenevalt võib saada sama otstarbega toote kätte maksimaalse hüvitamise piirhinnast nii kõrgema kui ka madalama müügihinnaga. Abivahendite hindadega võib tutvuda külastades erinevaid abivahendeid pakkuvaid ettevõtteid. Teisalt saab hindade osas küsida informatsiooni elukohajärgsest maavalitsusest või pöörduda Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendi Keskuse poole. 

 

 • Kas muudatused on inimese jaoks ka rahaliselt kasulikud?

Raske on konkreetselt hinnata rahalist kasu inimese jaoks – see sõltub suuresti pigem iga inimese enda valikutest. Samas aitab maksimaalse hüvitamise piirhind inimesel teha teadlikumaid ja rahaliselt säästlikumaid valikuid. Nimelt võib piirhinda käsitleda kui eelduslikult parima hinna ja kvaliteediga toote maksumust, kuna põhineb kõige enam ostetud abivahendi müügihinnal. Seega peaks maksimaalse hüvitamise piirhind aitama valida kõige optimaalsema hinnaga abivahendit, mis tähendaks inimese jaoks tõenäoliselt rahaliselt väiksemat omaosaluse osa. Varasemalt võis inimene soetada teadmatult vägagi kalli abivahendi, mistõttu tasus nii riik kui ka inimene suhteliselt suurt omaosalust.

 

 • Kustkohast saada infot abivahendeid pakkuvate ettevõtete kohta?

Olukorras, kus pakkujal ei ole müügil piirhinnaga või sellest odavamat toodet, on mõistlik pöörduda ka teiste abivahendeid pakkuvate ettevõtete poole. Täiendava informatsiooni saamiseks turul tegutsevatest pakkujatest võib pöörduda elukohajärgsesse maavalitsusse. Lisaks saab maksimaalse hüvitamise piirhindade jõustumise ajaks (1. juuli) Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse kodulehel (http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/) olema üleval erinevate pakkujate hinnavõrdlust teha võimaldav tabel, mis peaks andma abivahendite taotlejatele ülevaate turul valitsevast olukorrast.