Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondliku toetusvooru hindajate nimetamine ja taotluste rahuldamine

28.12.16

MAAVANEMA KORRALDUS                                                09.11.2016 nr 1-1/2016/227

 

 

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondliku toetusvooru hindajate nimetamine

 

 

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 1 ja 4, § 89 punkt 5, Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. Aasta korraldus nr 107 „Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020" heakskiitmine" ning lähtudes siseministri 12.05.2016 käskkirjast nr 1-3/77 „Kogukondliku turvalisuse 2016.– 2020. aasta maakondlike toetusvoorude üldtingimused", „Kogukondliku turvalisuse 2016.a. toetusvooru tingimused" ja KÜSK juhataja 25.08.2016 kinnitatud „Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2016 hindamismetoodika" punktist 2.1., teen

 

k o r r a l d u s e:

 

1.                  Nimetada kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondliku toetusvooru hindajateks maakonna turvalisuse nõukogu liikmed:

 

1.1.  Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt Vallo Koppel

 

1.2.  Ida päästekeskus Ida-Virumaa päästepiirkonna juhataja Tarmo Anton

 

1.3.  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Arno Rossman

 

2.                  Käesolev korraldus avalikustada Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Andres Noormägi maavanem

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta toetusprogrammi taotluste rahuldamine

 

MAAVANEMA KORRALDUS                                                20.12.2016 nr 1-1/2016/273

 

 

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta toetusprogrammi taotluste rahuldamine

 

1.Rahuldada kogukondliku turvalisuse taotlused ja tagada projektide rahastamine toetuse suuruse ulatuses:

 

 

 

Toetuse

 

Nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

suurus

 

 

 

 

(EUR)

 

 

 

 

 

 

1

MTÜ Toila Merepääste

„Toila Vabatahtliku Merepääste kaatri

3 030,50

 

Zodiac PRO15 pontoonide vahetus"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MTÜ Lohusuu Vabatahtlik

„Päästepaadi PVC õhkpontoonide

2136,00

 

Päästeüksus

renoveerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

5  166,50

 

 

 

 

 

 

 

2. Rahuldada taotlused osaliselt põhjusel, et projekti eelarves on mitteabikõlbulikud kulud ja/või ei ole piisavalt kulusäästlikud või eesmägipärased ja vajaduspõhised

 

 

 

 

Toetuse

 

 

Nr

Toetuse saaja ja projekti nimi

suurus

Toetuse vähendamise põhjendus

 

 

 

 

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Eesti Naabrivalve

 

Mitteabikõlbuliku kuluna eelarves

 

3

„Naabrivalve

piirkondade

893,20

 

kohvipaus toitlustus (tingimuste p 4.4.11.)

 

 

aktiviseerimine Narva linnas"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia

 

Mitteabikõlbuliku kuluna eelarves

 

4

„Vaba tahe 2017: noored

2 375,00

 

koolituslaagri osalejate toitlustus

 

 

vabatahtlikud Eesti julgeoleku ja

 

 

 

 

(tingimuste p 4.4.11.)

 

 

turvalisuse tagamisel"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Avinurme Külavanemate

 

Mitteabikõlbuliku kuluna kohvipausid;

5

 

Koda „Avinurme valla

499,45

videoprojektori soetamine ei ole

 

külakogukondade turvalisus loob

kulusäästlik ja on ebaproportsionaalne

 

 

 

 

 

koostöö"

 

(tingimuste p 4.2.3., 4.4.11.)

 

 

MTÜ Narva-Jõesuu vabatahtlik

 

Vähendatud kulude osas, mis ei ole

6

 

mere- ja järvepääste

1 065, 85

piisavalt kulusäästlikud või eesmägipärased

 

 

„Meri turvalisem/vesi ohutum"

 

ja vajaduspõhised (tingimuste punkt

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

4  833,50

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU ERALDATAV

10 000,00

 

 

 

TOETUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Käesolev korraldus avalikustada Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel ja edastada toetuse

 

saajatele ettepanekuga rahastamislepingu sõlmimiseks.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

 

 

Andres Noormägi

 

 

 

maavanem