Maakonna arengukava uuendamisprotsess

5.04.16

Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020

Ida-Virumaa arengukava aastani 2020 on visioon, mitte ostunimekiri

Ida-Viru maavanem Andres Noormägi kinnitas maakonna uuendatud arengukava aastani 2020. Arengukava muudeti 2014. a. korraldatud ja huvigruppidele mõeldud seminaride ning Ida-Virumaa nutika arengu uuringu alusel. „Ida-Virumaa arengu tempo on olnud märkimisväärne. Ka järgneva viie aastaga on siin tõelistel tegijatel tohutult eneseteostamise võimalusi. Olen kindel, et sellise tempoga oleme saamas väga heaks töö-, elu- ja puhkekohaks paljudele praegustele ja uutele inimestele," iseloomustas maavanem arengukava värsket versiooni.

Arengukava põhjal arendatakse tööstuse kõrval oluliselt turismi, väike-ettevõtlust, logistikat ning pannakse suurt rõhku inimeste elukeskkonna tänapäevaseks kujundamisele. Maakonna majandusarengu oluline proovikivi on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine ning järjepidev loodus- ja elukeskkonna taastamine. Selleks on vajalik ettevõtete, omavalitsuste ja keskvõimu tõhus koostöö. Majanduse valdkond on täiendatud vastavalt 2014. aastal koostatud Ida-Virumaa nutika spetsialiseerumise võimaluste uuringuga, mis on terviktekstina kättesaadav lingil: http://ida-viru.maavalitsus.ee/ida-virumaa-nutikas-spetsialiseerumine

Loodusressursside kasutamises tuuakse arengukavas eraldi välja Kambriumi ladestu sinisavi kasutamine, mis taastaks ja looks juurde Aseri piirkonna unikaalsel savil põhinevat tööstust.

Järgneva 5 aasta jooksul tuleb maakond avada merele ja muuta senisest ligitõmbavamaks Peipsi-äärne piirkond.

Rahvaarvu suurenemiseks on oluline suurendada õppimisvõimaluste ja vaba aja tegevuste valikut, muutmaks elukeskkonda atraktiivsemaks. Ida-Virumaa noored peavad tajuma, et elavad riigi ühes kiirema arengu ja põnevate eneseteostusvõimalustega maakonnas.

Inimesed on tarvis tööturule tagasi tuua ja konkurentsivõimet suurendada. Selleks on vaja tõhustada nii suhtelises vaesuses elavate kui ka riskirühmade karjäärinõustamist ning täiskasvanute täiend- ja ümberõpet, et toetada nende rakenduse leidmist ja kasvatada tööturu nõudlustele vastavaid oskusi.

Riigiasutuste toomine piirkonda aitab tunnetada maakonnas riigi kohalolekut ja sidusust kogu Eestiga. Sel eesmärgil kaalutakse Sisekaitseakadeemia praktikabaasi rajamist Narva.
Arengukava on kättesaadav aadressil http://ida-viru.maavalitsus.ee/et/arengukavad

 

Lisainfo Ida-Viru maavanem Andres Noormägi, tel 33 21 201

 

Pressiteate koostas Ago Gaškov
Ida-Viru Maavalitsuse avalike suhete nõunik
Tel. 50 43 532

 

Arengukava aktualiseerimise põhjendus

Vastavalt Siseministeeriumi juhendile vajavad maakonna arengukavad aktualiseerimist ning nendes tuleb eraldi tähelepanu pöörata aktiviseerimise, tööhõive elavdamise ja piirkondliku spetsialiseerumise problemaatikale. Käesoleval rahastamisperioodil kättesaadav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetme tegevuste vajadus ja iseloom peab tulenema maakondlikus arengukavas kajastatud piirkondlikest vajadustest. Lisaks arengukava peab andma sisendi piirkondlikele algatustele tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks ning piiriülese koostöö programmidele.

Arvestades ülaltoodud, käivitas Ida-Viru maavanem maakonna arengukava üle vaatamise protsessi, kuhu esimeses etapis (november-detsember) olid kaasatud maavalitsuse spetsialistid, teises etapis kohalike omavalitsuste esindajad (jaanuar-mai toimunud kohtumised), kolmas etapp eeldab veel laiemat kaasatust.

Arengukava uuendamise käigus tuleb määratleda ja põhjendada piirkonnaspetsiifilised eelisarendatavad majanduse kasvuvaldkonnad ja tegevusplaanid nende edasiseks arendamiseks. Kasvuvaldkondade välja toomiseks on koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega teostamisel uuring „Ida-Virumaa nutika spetsialiseerumise võimaluste analüüs".

 

Septembri ja oktoobri kuus toimunud kohtumistel arutati konkreetsed tegevuskompleksid ning võimalikud projektid piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi tegevuskava jaoks. Koondtabel kõikide pakutud projektidega on toodud allpool.

  

21-22. augustil 2014. a toimusid arengukava uuendamise töögruppide seminarid. Töögruppides arutati probleemide võimalikud lahendusvariandid forsaitimise meetodil. Koondatud ja korrigeeritud protokollid juuni ja augusti kuu töögruppide märkustest on toodud allpool:

  

10.-20. juunini 2014. a toimus neli arengukava uuendamise töögruppide koosolekut. Töögrupid olid jaotatud teemade kaupa ja iga töögrupi sissejuhatuseks andsid vastava teema spetsialistid valdkonnast lühiülevaate. Arutleti valdkondade kitsaskohti, lahati probleeme ja võimalikke neid esile kutsunud põhjuseid. Esitlusi saab vaadata allpool toodud linkide kaudu, töögruppide protokoll on edastatud osalejatele ning asjasthuvitatud isikutele.

 

Maakonnakeskus: esitlus Rein Luuse

Liikuvus merel: esitlus  Mehis Luus

Külastuskeskused: esitlused Kadri Jalonen ja Olga Tšerjomuškina

Ettevõtlus ja kompetentsikeskused: esitlused Kalle Pirk ja Pille Sööt

Laiemad tööhõive probleemid, esitlus Anneki Teelahk

  23.mail 2014.a toimunud infoseminaril tutvustati nutika spetsialiseerimise analüüsi ning toimunud tegevused, lisaks arutati edaspidised sammud arengukava uuendamise ja PKT tegevuskava koostamise jaoks. 

23.05.2014.a esitlused:

 Materjalid 2012:

 

Arengukonverents 2012:

 

Visiooniseminar 2011:

 

Lisamaterjalid: 

sept_seminaride_koond