Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2015. aasta toetusprogramm

6.04.16

1.1          Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm (programm) reguleerib kogukondlikku turvalisuse loomisse panustavatele organisatsioonidele riigieelarvest väikeprojektide toetuse andmise põhimõtteid, organisatsioonidele ja nende taotlusele esitatavaid nõudeid ning taotluse menetlemist lähtudes siseministri 18. märtsi 2015. a käskkirjast nr 1-3/77 „Kodanikuühenduste rahastamise kord".

1.2          Kogukondliku turvalisuse loomisse panustavatele vabaühenduste ja rühmade väikeprojektidele riigieelarvest toetuse (toetus) andmise eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate  ühenduste vahelist koostööd sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakondades.

1.3          Toetava projekti maksimaalne summa on üldjuhul 3000 eurot. Erandid otsustab maavanem.

1.4          Toetust võib kasutada projektipõhiselt.

1.5          Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium ja elluviimise eest vastutab maavalitsus. Maavalitsuse ülesanne on teavitada toetuse andmise võimalustest, juhendada taotlejaid ja toetuse saajaid toetuse andmist ning kasutamist puudutavates küsimustes, menetleda maavalitsusse laekunud taotlusi, korraldada taotluste hindamist, teha taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused, sõlmida lepingud toetuse saajatega, kontrollida toetuse kasutamist ja teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

1.6          Programmi maht on 196 000 eurot. Programmi vahendite jaotuse maavalitsuste lõikes määratakse käesoleva käskkirja Lisas 3.

1.7          Maavalitsusel on õigus kasutada toetust ja teha toetuse saajale väljamakseid kuni 18.12.2015. Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuslepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.08.2016.

 

2.            Toetuse taotleja

2.1          Toetuse taotlejaks võib olla:

2.1.1      Mittetulundusühing või sihtasutus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse sh linnaasumi- ja külaselts, korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing, vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing,  vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing;

2.1.2      vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus;

2.1.3      kohaliku omavalitsuse üksus.

2.2          Toetuse taotleja peab projekti eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina teisi ühinguid ja/või asutusi, mille aluseks võib olla sõlmitud leping. Partneri roll tuleb kirjeldada toetuse taotluses.

 

3.            Toetatavad tegevused

3.1          Toetuse abikõlblikud kulud on:

3.1.1      kogukonna keskselt turvalisuse probleemide väljaselgitamiseks ja nendele lahenduste pakkumiseks korraldatavate seminaride kulud;

3.1.2      organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks korraldatavate konverentside ja seminaride kulud;

3.1.3      maakonna või piirkonna kogukondlikku turvalisuse edendamiseks tehtavate uuringute, analüüside, strateegiate, arengukavade ja tegevuskavade sh terviseprofiilide koostamise ning uuendamise kulud;

3.1.4      vabaühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud;

3.1.5      reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatava inventari kulud;

3.1.6      ühenduste tööks vajalike töövahendite soetamise kulud;

3.1.7      elukeskkonda turvalisemaks muutvad investeeringud;

3.1.8      ühenduste olmetingimuste parandamise kulud.

3.2          Mitteabikõlblikud kulud:

3.2.1      taotleja organisatsiooni püsi- ja halduskulud, intressid ja viivised, stipendiumid;

3.2.2      muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud (näiteks pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud jne);

3.2.3      esinduskulud ja kingitused;

3.2.4      organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud.

 

4.            Taotluste esitamine ja menetlemine, toetuse andmine ning kasutamine

4.1          Maavalitsus korraldab oma maakonnas taotlusvooru ja teavitab võimalikke taotlejaid taotlusvoorust.

4.2          Taotlusi saab maavalitsusele esitada hiljemalt 27.09.2015.

4.3          Taotlus koosneb taotlusvormist (lisa 1) ja projekti eelarvest (lisa 2).

4.4          Taotluste hindamiseks moodustab maavanem komisjoni, kuhu kuuluvad maavanema poolt nimetatud isikud, sealhulgas vähemalt üks esindaja Politsei- ja Piirivalveametist ning üks esindaja Päästeametist ning kohaliku omavalitsuse üksuste ja vabaühenduste esindajad. Komisjoni liige peab end otsuse tegemisel taandama, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda liikme erapooletuses.

4.5          Kui maavalitsus on moodustatud turvalisuse nõukogu või komisjoni, kaasatakse taotluste hindamisse vastav kogu.

4.6          Komisjon hindab taotluste eesmärgipärasust ja vajaduspõhisust, reastab võimalikud toetuse saajad prioriteetsuse alusel, arvestades maakonnale eraldatud toetussummat, ning teeb maavanemale ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ning ettepaneku, kes on iga toetatava projekti elluviimist hindav teenistuja asjaomases riigiasutuses. Komisjon esitab ettepanekud koos põhjendustega maavanemale kirjalikult hiljemalt 09.10.2015.

4.7          Maavanem võtab arvesse komisjoni ettepanekuid, teeb vajadusel toetuse taotlejate osas põhjendatud muudatused ning otsustab taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise.

4.8          Maavalitsus informeerib taotlejat toetuse saamisest ja mittesaamisest ning sõlmib taotlejaga, kelle taotlus rahuldati, hiljemalt 13.11.2015 lepingu toetuse kasutamiseks.

4.9          Toetuse kasutamise tingimused (sh aruandlus, toetuse tagasinõudmine, poolte õigused ja kohustused) määrab maavalitsus toetuse saajaga sõlmitavas lepingus.

4.10       Maavalitsus esitab Siseministeeriumile ülevaate maakonnas toetatud projektidest sh oodatud tulemuste saavutamise tasemest hiljemalt 16.09.2016 ministeeriumi määratud vormil.

 

Info:

Eve East

Maasekretär

Te.: 332 1200, mob. 5143306

E-post: eve.east@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Seotud failid: