« Tagasi

KOP sügisvoor 2017

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober 2017.

Taotlus tuleb esitada maavalitsusse enne kella 16.30 kas digitaalselt allkirjastatuna e-postiga või paberkandjal.

(Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@ida-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb tuua maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile Keskväljak 1, Jõhvi (postitempel ei tohi olla hilisem kui 2.10.2017).

Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Rahalise omafinantseeringu minimaalne piirmäär on 10 % projekti kogumaksumusest.

 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

 

Meede 1 „Kogukonna areng" (eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu).Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" (eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine)

Ühel taotlejal on võimalik esitada kuni kaks taotlust, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

Taotlejateks võivad olla avalikes huvides tegutsevad (tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks ning tegevused ja eesmärgid on suunatud avalikkusele) mittetulundusühingud ja sihtasutused mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed.

Täpsemad tingimused, taotlusvormid, juhendid ja infopäevade toimumise informatsiooni leiate Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor.

Projekti idee konsultatsiooni on võimalik saada SA IVEKi vabaühenduste konsultantidelt:
Krista Pedak, tel 508 7472, krista.pedak@ivek.ee
Tatjana Zamorskaja, tel 53006902, tatjana.zamorskaja@ivek.ee

 

Lisainfo: Alfred Alt, tel 3321 234, alfred.alt@ida-viru.maavalitsus.ee