Ida-Viru maakonna turvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine

3.12.16
 
Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 1 ja 4, § 89 punkt 5, Vabariigi Valitsuse 27. Veebruari 2015. Aasta korraldus nr 107 „Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020" heakskiitmine" ning lähtudes siseministri 18.09.2015 käskkirjast nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks", teen
k o r r a l d u s e:
 
1. Moodustada „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" elluviimise koordineerimiseks maakonnas riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööks turvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises koosseisus:
1.1.nõukogu esimees - maavanem
nõukogu liikmetena asutuste ja organisatsioonide esindajad järgmiselt:
1.2. maasekretär;
1.3. Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur;
1.4. Päästeameti Ida päästekeskus;
1.5. Kaitseliidu Alutaguse Malev;
1.6. Kaitsepolitseiamet;
1.7. Viru Vangla;
1.8. Maanteeamet;
1.9. Sotsiaalkindlustusamet;
1.10. Terviseamet;
1.11. Keskkonnainspektsioon;
1.12. Keskkonnateenistus;
1.13. maakonna tervishoiuasutus;
1.14. maakonna noortekogu;
1.15. maakonna ettevõtja;
1.16. MTÜ Eesti Naabrivalve;
1.17. Ida-Viru Ettevõtluskeskus;
1.18. MTÜ Eesti Vabatahtlik mere- ja järvepääste;
1.19. MTÜ Ida-Virumaakonna külaliikumine;
1.20. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit;
1.21. Narva Linnavalitsus;
1.22. Sillamäe Linnavalitsus;
 
1.23. Kohtla-Järve Linnavalitsus;
1.24. Kiviõli Linnavalitsus;
1.25. Jõhvi Vallavalitsus.
2. Nõukogu ülesanne on:
2.1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
2.2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, tervisedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;
2.3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;
2.4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;
2.5. täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Noormägi
maavanem 
 
 
 
Toimetaja: AGO GAŠKOV