Järelevalve kohalike omavalitsuste õigusaktide üle

Järelevalve sisu

 

Maavanemal on õigus teostada järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide  õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud omavalitsusüksused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist. Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja.

Kui maavanem leiab, et kehtetuks tunnistatud haldusakti õigusvastased tagajärjed rikuvad avalikku huvi, võib ta kolme aasta jooksul haldusakti andmisest arvates teha kirjaliku ettepaneku kõrvaldada haldusakti tagajärjed. Ettepaneku võib esitada ka koos ettepanekuga tühistada haldusakt, mis tagajärjed tekitas.  Kui kohalik omavalitsusüksus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, nõutavat haldusakti andnud või haldusakti tagajärgede kõrvaldamist otsustanud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Kui maavanem pöördub põhiseaduse paragrahvide 14 ja 160 ning õiguskantsleri seaduse § 15 kohaselt avaldusega õiguskantsleri poole kohaliku omavalitsusorgani üldakti või selle sätte põhiseadusele või muule seadusele vastavuse kontrollimiseks, siis saadab ta samal päeval avalduse ärakirja ka selle akti vastu võtnud kohalikule omavalitsusorganile.

Kui maavanem avastab, et kohalik omavalitsus on vallanud, kasutanud või käsutanud riigivara ebaseaduslikult või ebaotstarbekalt, teeb ta Riigikontrollile või uurimis- või muule pädevale asutusele ettekande ning edastab koos ettekandega ka tema käsutuses olevad seda tõendavad dokumendid ja muud materjalid.

 

Maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist

 

Seaduslik alus

Vabariigi Valitsuse seadus § 84 p 10, § 85

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 66 lg 1

 

Järelevalve algatamine

Tavaliselt algatab maavanem järelevalve talle esitatud kaebuse alusel. Kaevata saab kohaliku omavalitsuse  jõustunud haldusakti või akti andmata jätmise peale. Kaebus peab sisaldama põhjendusi, kuidas nimetatud akt või akti andmata jätmine rikub avalikku huvi ja miks see ei ole kaebaja arvamuse kohaselt seaduslik.

Kaebus tuleb saata Ida-Viru  Maavalitsusele, postiaadressil Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@ida-viru.maavalitsus.ee

Järelevalve algatamisel on maavanemal kaalutlusõigus, st olenevalt asjaoludest võidakse järelevalvemenetlus jätta algatamata.

Maavanemal on õigus algatada järelevalvemenetlus ka juhtudel, kui kaebust esitatud ei ole.