Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru 2017 avamine

5.12.17

 

KOP sügisvoor 2017

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober 2017.

 

Taotlus tuleb esitada maavalitsusse enne kella 16.30 kas digitaalselt allkirjastatuna e-postiga või paberkandjal.

(Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@ida-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb tuua maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile Keskväljak 1, Jõhvi (postitempel ei tohi olla hilisem kui 2.10.2017).

Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Rahalise omafinantseeringu minimaalne piirmäär on 10 % projekti kogumaksumusest.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

Meede 1 „Kogukonna areng" (eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu)

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" (eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine)

Ühel taotlejal on võimalik esitada kuni kaks taotlust, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

Taotlejateks võivad olla avalikes huvides tegutsevad (tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks ning tegevused ja eesmärgid on suunatud avalikkusele) mittetulundusühingud ja sihtasutused mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed.

Täpsemad tingimused, taotlusvormid, juhendid ja infopäevade toimumise informatsiooni leiate Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor.

Projekti idee konsultatsiooni on võimalik saada SA IVEKi vabaühenduste konsultantidelt:
Krista Pedak, tel 508 7472, krista.pedak@ivek.ee
Tatjana Zamorskaja, tel 53006902, tatjana.zamorskaja@ivek.ee

 

Lisainfo: Alfred Alt, tel 3321 234, alfred.alt@ida-viru.maavalitsus.ee

 

 

 

MAAVANEMA Korraldus 29.05.2017nr 1-1/2017/138

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste rahuldamine

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 1, p 2, p 4, p 16, § 87, § 89 lg 5, riigihalduse ministri 23.02.2017 käskkirja nr 1.1-4/037 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokument", riigihalduse ministri 26.04.2017 käskkirja nr 1.1-4/077 "Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta vahendite jaotus ja kasutamise kord", Ida-Viru maavanema 02.03.2017 korralduse nr 1-1/2017/42 „Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja menetleja määramine" ja lähtudes Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta hindamismetoodikast, Kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni 16.05.2017 koosoleku protokollist ning Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokumendi punktist 12, teen 

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Rahuldada projektitaotlused vastavalt hindamiskomisjoni koondhinnete põhjal moodustatud pingereale ja tagada projektide rahastamine taotletud toetuse ulatuses alljärgnevalt:

 

Meede 1 Kogukonna areng

Nr

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Vilusi Külaselts

ÜHESKOOS TEGEMINE

621,98

2

Maarahvaselts Vanatare

Raamatu „Küla lood II" loomine

809,75

3

Saka küla selts

Kohtla valla 25 tegevusaasta jäädvustamine trükisena

2 000,00

4

Motus spordiklubi

"Liigume koos!"

1 761,54

5

Kahula Küla Selts

Külaelu läbi aegade

1 388,85

6

Kauksi Külaselts

Kahe rannarahva ühised tegemised

1 545,00

7

Pas de Danse

Narva-Jõesuu tantsupäevad 2017

1 217,30

8

MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus

Lüganuse küla majadele EV100 kingituseks omanäolised käsitöö numbritahvlid

1 993,71

9

Proventus

Suveüritused 2017

1 999,11

10

Iisaku Noorte Klubi

Noortekeskuse suvekool

1 960,00

11

Mittetulundusühing Lüganuse Küla Selts

LÜGANUSE MAARAHVA LAAT

1 428,84

12

Ilus Iisaku

IISAKU PEREPÄEV 2017

1 993,00

13

Jõhvi Muuseumi Selts

MIHKLIPÄEV JÕHVIS

1 093,40

14

MTÜ Magissa

Meie kandi meestel on savi.

1 050,00

15

Tudulinna Laulu-Mängu Selts

TUDULINNA PÄEV

1 800,00

16

Aseri Spordiklubi

Laste ja noorte kultuuriaastal ronid Sina ja MINA KA -  Aseri ronimisseinal !

2 000,00

 

 

KOKKU:

24 662,48

 

Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Nr

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Sillamäe Teater-Stuudio „Teine taevas" mittetulundusühing

Kaasaegsele linnale – kaasaegne teater

2 000,00

2

NARVA- JÕESUU VABATAHTLIK MERE- JA
JÄÄPÄÄSTEÜKSUS

Narva-Jõesuu SAR varustuse soetamine

1 739,70

3

Mittetulundusühing Avijõe Selts

Kitsarööpmelise raudtee drežiina taastamine

1 800,00

4

Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN

Koos saavutame rohkem!

1 990,00

5

spordiklubi "Edu"

Tõstmise tarbeks inventari soetamine

1 671,64

6

Toila Loomekeskus

Loometegevuse arengut toetavad investeeringud keraamika valdkonnas

1 750,52

7

Muusika-lauluselts "Metsakaja"

Kirjanik Heino Kiige elu ja loomingu eksponeerimine kodukandis

2 000,00

8

Rannu Külaselts

MTÜ Rannu Külaseltsi tegevused nähtavaks.

1 755,00

9

Mittetulundusühing Tuletorn

Järuska silla ohutu pealesõit

1 972,48

10

Kohtla & Nõmme Areng

Suusamaja automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

2 000,00

11

Alutaguse Matkaklubi

Mägironimise treeningõpperadade rajamine lastele ja algajatele

1 968,00

 

 

KOKKU:

20 647,34

 

 

2.      Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Alfred Alt'il tagada taotlejate teavitamine rahastamise otsusest ning lepingute sõlmimine käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud toetuse saajatega.

 

3.      Avalikustada toetuse saajad maavalitsuse veebilehel.

 

4.      Käesoleva korralduse peale võib esitada Ida-Viru maavanemale vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtajal ja korras või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal ja korras.

 

5.      Käesolev korraldus edastada arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialistile Alfred Alt'ile, kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni esimehele haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kaarin Veinbergs'ile ja Sihtasutusele Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve East

maasekretär maavanema ülesannetes

 

 

 

 

Kevadvoor 2017

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2017.

Taotlus tuleb esitada maavalitsusse enne kella 16.30 kas digitaalselt allkirjastatuna e-postiga või paberkandjal.

 

(Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@ida-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb tuua maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile Keskväljak 1, Jõhvi (postitempel ei tohi olla hilisem kui 03.04.2017).

Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Rahalise omafinantseeringu minimaalne piirmäär on 10 % projekti kogumaksumusest.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

Meede 1 „Kogukonna areng" (eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu)

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" (eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine)

Ühel taotlejal on võimalik esitada kuni kaks taotlust, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

Taotlejateks võivad olla avalikes huvides tegutsevad (tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks ning tegevused ja eesmärgid on suunatud avalikkusele) mittetulundusühingud ja sihtasutused mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed.

Täpsemad tingimused, taotlusvormid, juhendid ja infopäevade toimumise informatsiooni leiate Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.

Projekti idee konsultatsiooni on võimalik saada SA IVEKi vabaühenduste konsultantidelt:
Krista Pedak, tel 508 7472, krista.pedak@ivek.ee
Tatjana Zamorskaja, tel 53006902, tatjana.zamorskaja@ivek.ee

 

Lisainfo: Alfred Alt, tel 3321 234, alfred.alt@ida-viru.maavalitsus.ee

 

 

Toimetaja: AGO GAŠKOV